منوچهر مطیعی تهرانی

گوشواره نیز از زینت‌های خاص زنان است و داشتن آن در خواب برای مردان شایسته و خوب نیست. پس تعبیری که برای گوشواره نوشته می‌شود خاص زنان است. اگر زنی در خواب بیند گوشواره‌ای دارد که به گوشش برازنده می‌نماید و خودش نیز از آن خوشش می‌آید خوب است چرا که خواب او می‌گوید در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد یافت. اگر زنی در خواب بیند که گوشواره لنگه‌به‌لنگه به گوشش آویخته مرتکب عمل خلافی می‌شود که او را سرزنش و شماتت می‌کنند. اگر مردی بیند که همسرش گوشواره لنگه‌به‌لنگه به گوش دارد از جانب زن خود نافرمانی می‌بیند و او را طلاق می‌دهد. اگر مردی در خواب بیند گوشواره طلا برای همسر خویش خریده و به خانه آورده تا به او هدیه کند از همان زن صاحب دختر می‌شود. اگر در خواب بیند گوشواره گران‌بهائی برای همسرش خریده که طلا نیست اما گران‌بهاست صاحب پسر می‌شود. زیرا گوشواره به این ترتیب فرزند است که آویزه گوش والدین می‌شود و طلائی آن دختر است.