منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه دختر و پسر جوانی در خواب تخت خوابی مجلل ببینند می‌تواند امیدوار باشند که بختشان گشوده شده و همسری مطلوب و دل خواه خواهند یافت. ممکن است در خواب که تخت خواب شما نیمی کثیف است و نیمی تمیز این بیانگر اختلاف زن و شوهر است. اگر در خواب روی تخت خوابی که می‌خوابید جوراب دیدید چه متعلق با شما با شد و چا نباشد به سفر می‌روید و این سفر را با همسرتان انجام می‌دهید. اگر در خواب ببینید گربه‌ای در بستر و روی تخت خواب شما خوابیده زنی درصدد اغوای شما یا همسر شما است که در نتیجه زندگی و روابط شما را به هم می‌ریزد. به‌خصوص اگر بیننده گربه روی تخت خواب شما یا زیر آن بچه گذاشته است این می‌گوید که در نتیجه فتنه انگیزی یک زن بین شما و همسرتان جدائی می‌افتد. اگر ملافه‌های تخت خواب زرد بود نگران بیماری همسرتان باشید. اگر سفید بود ولی چرک و لکه دار باز هم خوب نیست. اگر در خواب ببینید پایه تخت خواب شما شکسته خواهر یا همسرتان بیمار می‌شود یا می‌میرد. اگر مرغی زیر تخت خواب شما لانه کرده بود صاحب فرزند می‌شوید و آن فرزند دختر خواهد بود. اگر چیزی زیر تخت خواب شما بود که تشک را ناهموار کرده بود خودتان یا همسرتان به سفر می‌روید و موقتاً بین شما جدائی می‌افتد. خانم‌ها اگر گربه یا زن دیگری را در تخت خواب خود دیدند مراقب شوهر شان باشند چون گرفتار هوو می‌شوند.