منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در سن ازدواج باشید و نقره در خواب ببینید ازدواج می‌کنید. اگر نقره خام شکل نگرفته ببینید با دختری صاحب جمال ازدواج خواهید کرد و چنانچه ازدواج کرده باشید و نقره در خواب ببینید دارای فرزند دختر می‌شوید. اگر ببینید باری از نقره دارید تکلیف و وظیفه‌ای سنگین بر عهده شما محول می‌گردد. اگر کسی نقره به شما داد یا ظرفی از نقره به شما هدیه کرد، دوستی شما را راهنمائی و هدایت و دلالت می‌کند و او خیر شما را می‌خواهد. اگر ببینید انگشتری از نقره دارید صاحب دختر می‌شوید و اگر ببینید دکمه‌های لباس شما از نقره است، همسرتان دختری می‌آورد که به او شباهت دارد.