منوچهر مطیعی تهرانی

معبران عموماً پرده را خوب ندانسته‌اند ولی دیدن پرده در خواب به طور مطلق نمی‌تواند بد باشد زیرا پرده ستر است و چه بسا پوشاننده عیوب باشد. دیدن پرده کهنه در هر وضعی خوب نیست و غم و اندوه را خبر می‌دهد. پرده نو نیز غم و اندوه است با این تفاوت که بزرگ نیست و می‌توانید با آن مبارزه کنید و از دل برانید. اگر پرده را در اماکن عمومی مشاهده کنیم، مثلاً در خواب ببینیم که در خیابان پرده آویخته‌اند خواب شما از یک ناراحتی عمومی خبر می‌دهد. حادثه‌ای که همه مردم را ناراحت و اندوهگین می‌کند. اگر بیننده خواب ببیند که پرده‌اش سوخت یا پاره شد گویای آن است که در روزهای آینده از غم و رنج رهایی می‌یابید. کنار زدن پرده هم رفع حلال است به اندازه همان مقدار پارچه که پرده را کنار می‌زنیم. پرده آوریختن و پرده نصب کردن فراهم آوردن موجبات کدورت و ملال است. اگر پرده را در خانه خودتان می‌آویزید برای خود دردسر درست می‌کنید و چنانچه پرده را در خانه دیگری نصب می‌نمایید برای دیگران ناراحتی به وجود می‌آورید.