منوچهر مطیعی تهرانی

در خواب می‌بینیم که یا مال ما را تاراج می‌کنند یا مال دیگری را می‌برند و ما شاهد یا عامل آن هستیم. اگر ببینیم مال دیگری را به تاراج می‌بریم برای صاحب مال غم و غصه بوجود می‌آوریم و چنانچه مال ما را می‌برند غم و رنج به ما می‌رسد ولی به فرموده امام صادق علیه السلام تاراج هم می‌تواند غم و غصه باشد و هم فراوانی و نعمت.