منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیدید رمان می‌خوانید خود را در آینده به کاری مشغول می‌کنید که سودی ندارد و فقط خستگی برایتان می‌ماند. اگر دیدید دیگری رمان می‌خواند و شما گوش می‌دهید کسی به شما دروغ می‌گوید و وعده پوچ و واهی می‌شنوید که حقیقتی به دنبال ندارد. اگر دیدید خودتان رمان می‌نویسید تدبیر کاری را می‌کنید که نه برای شما و نه برای دیگری سودبخش است.