منوچهر مطیعی تهرانی

عود دود‌کردن در خواب خوب است. اگر فقط بوی عود را استشمام کنید حکم عطریات را دارد و اگر عود را ببینید نشان مصاحبی است شفیق و خوب‌روی و خوش‌سیما که بهجت و سرور می‌بخشد و مصاحبتش مغتنم است. چوب عود خیر و برکت است و نعمت و خوشی و خوبی و دیدنش در خواب تعبیر چوب معمولی را ندارد. اگر ببینید چوب عود می‌سوزانید نیکی و خیرات می‌کنید اگر ببینید دیگری چوب عود می‌سوزاند و شما عطر آن را می‌شنوید دیگری خیرات می‌کند و سود آن عاید شما می‌گردد. اگر مقداری عود دیدید که در خواب خریده‌اید و به خانه می‌برید با شخصی خوش‌سیما و خوب‌روی معاشر خواهید شد. به هر حال دیدن عود در خواب بد نیست و بوی آن حکم عطر را دارد.