منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیدید جامه‌ای به تن دارید که ظاهرش تمیز است و خوب و شکیل اما باطن و زیر آن چرک و کثیف و پاره و مندرس است مردی هستید که مردم جامعه شما را شریف و محترم می‌دانند در حالی که خودتان می‌دانید مستحق این احترام و شرافت نیستید و به ناحق خود را متقی و منزه نشان داده‌اید. عکس این هم درست است یعنی اگر ظاهر جامه شما کثیف و مندرس بود اما زیر جامه‌ای پاک و پاکیزه و نو و اطو شده پوشیده اید مردی هستید که جامعه با چشم بد به شما می‌نگرد و کارهائی کرده‌اید که در حق شما بد قضاوت می‌کنند ولی در باطن انسانی پاک و شریف هستید که قدرتان شناخته نشده.