منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب جادو و جادوگر ببینید با توجه به باور و ناباوری خودتان می‌توانید تعبیر آن را بیابید. از حضرت امام صادق (ع) نیز روایت شده که جادو در خواب فتنه و دروغ است. ما به طور کلی برای جادو گران قیافه‌ای زشت و کریه قائلیم. این جماعت چون فعل باطل دارند نمی‌توانند چهره‌ای روحانی و آسمانی و فرشته‌سان داشته باشند پس دیدن جادوگران در خواب میمون نیست و بیننده خواب در فردای بیداری بهتر است صدقه بدهد.