منوچهر مطیعی تهرانی

کوفته نیز مانند کوکو از غذاهای خوب است که به نعمت و روزی تعبیر می‌شود به‌شرطی‌که ترخون و مرزه و سبزی‌های تند و تلخ نداشته باشد. ترشی و چاشنی و رنگ بد آن نیز تعبیر را تغئیر می‌دهد و غم و رنج می‌آورد.