منوچهر مطیعی تهرانی

چشمه در خواب کرم و بخشندگی است و مردی است کریم و بخشنده و راد. برخی از معبران نوشته‌اند چشمه در خواب منبع خیر و برکت است که باز همان مرد کریم و راد می‌شود. مردی که بدون چشم داشت می‌بخشد و محبت می‌کند. از جابر مغربی نقل است که چشمه نعمت و صحت است و اگر ساکن باشد خیر و صلاح است و اگر روان باشد نشان غم و اندوه، اما به هر حال خوردن آب آن و شستشو در آب چشمه به شرط آن که آبش صاف و روشن باشد بسیار نیکو است. از اما جعفر صادق (ع) نقل می‌کنند که آب چشمه در موردی نشان جوانمردی است و در مواردی غم و اندوه و رنج. دیدن چشمه در خواب خوب است به‌خصوص اگر در جایی گرم و خشک چشمه آب ببینید.