منوچهر مطیعی تهرانی

شکار‌کردن در خواب کوشش در جهت معیشت است و شکار‌افکندن چه با دام و چه با تفنگ یا تیر و کمان تحصیل معاش از طریق حلال است به‌خصوص اگر شکار افکنده‌شده از حلال گوشتان باشد مانند کل، آهو، بز‌کوهی و غیره. شکار گراز و خوک ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام از راه ناصواب است همین‌طور شکار حیوانات حرام گوشت دیگر. شکار‌افکندن حیوانات وحشی و قوی چیرگی بر دشمن تعبیر شده است.