منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیدید که فتق دارید و آن روی شکم شما پدید آمد. به حرف(غ) کلمه (غم باد) مراجعه کنید. اگر در خواب ببینید که بیضه شما فتق دارد ولی درد و ناراحتی احساس نمی‌کنید از جانب فرزند یا همسرتان سودی عاید شما می‌شود. اما اگر در عالم خواب فتق بیضه شما دردناک باشد فرزندی ناخلف نصیب شما می‌شود که رنج و عذاب و بد‌نامی می‌آورد.