منوچهر مطیعی تهرانی

کلیه معبران دیدن جهنم در خواب را بد دانسته اند و از عذاب و عقاب و بدی کردار و آینده‌ای نامیمون سخن گفته‌اند ولی جهنم را در خواب بدون مقدمه ذهنی و روحی نمی‌بینیم. موقعی جهنم را می‌بینیم که روحی ناآرام و مشوش و وجدانی اسیر و گرفتار دغدغه و تشویش داشته باشیم. با این وصف دیدن جهنم نمی‌تواند مبارک و میمون باشد. یک انسان با تقوی و نیکوکار هرگز صاحب وجدان ناآرام نمی‌شود و طبعاً خواب جهنم نمی‌‌بیند و چون خواب جهنم دیدیم قبل از هر چیز باید بدانیم که ضمیر ناخودآگاه ما مشوش است و وجدانی زخم خورده داریم که ما را تحت فشار قرار داده است. پس اگر جهنم را در خواب ببینیم آینده‌ای آشفته داریم و چنانچه وارد جهنم شویم و بیرون نیائیم پایان زندگی ما نزدیک است. اگر بیننده خواب ببیند که وارد جهنم شد و از آتش نسوخت و آسیب ندید نشان آن است که گرفتار خذلان می‌شود و به تنگی و سختی می‌افتد ولی در پایان نجات می‌یابد. اگر دیگری را در جهنم ببینیم که در آتش می‌سوزد در واقع خودمان هستیم که می‌سوزیم و دیگران شاهد سوختن ما خواهند بود. اگر بیننده خواب ببند که در جهنم است و آنجا ناله می‌کند و فریاد می‌کشد موقعیتی دارد که مردم از زبانش در عذابند و از شنیدن سخنانش رنج می‌برند. به هر حال دیدن جهنم در خواب در هیچ وضع و شرایطی خوب نیست و چنانچه چنین خوابی دیدیم خوب است روی خود مطالعه کنیم و تا فرصت در دست هست تغییر راه بدهیم.