منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن خرگوش در خواب خوش‌یمن نیست و معبران نوشته‌اند بد است. نامبارک است. خرگوش در خواب‌های ما نشانه اعمال گمراهانه یی است که انجام می‌دهیم و آن کارها به ما لذت می‌بخشند. در نفایس الفنون نوشته شده که خرگوش زنی است که الفت نگیرد و رام نشود ابن سیرین معتقد است خرگوش زنی است بد و بد خو یا کنیزی نافرمان اما زیبا و تعریفی در همین حدود. اگر دیدید خرگوش در خانه شما بچه کرده زنی در خانه‌تان مقیم می‌شود و می‌ماند و ریشه می‌دواند. اگر به دنبال خرگوش در خواب دویدید سر در گم کاری ناخوشایند می‌شوید. خوردن گوشت خرگوش مال حرام است. پوست خرگوش بد است و میمنت ندارد.