منوچهر مطیعی تهرانی

گرامافون یا گرام انسان پرگو و وراج و مزاحمی است که در زند گی شما وجود دارد یا پیدا می‌شود. او در خانه و نزدیک شما زندگی می‌کند و با وراجی و مکرر‌گوئی خود شما را عذاب می‌دهد. خانم ایتانوس می‌گفت: گرام برای زن جوان مادر شوهر بهانه‌گیر است و برای مرد جوان مادر زن وراجی است که همیشه مهمان خانه داماد است و به خانه خودش باز‌نمی‌گردد. اگر در خواب بینید گرام خریده‌ایدچنین کسی با شما آشنا می‌شود و به زندگی شما قدم می‌نهد و اگر در خواب بینید گرام خود را می‌فروشید خوب است چون از گزند انسان وراج و مکرر‌گو در امان می‌مانید و راحت می‌شوید.