منوچهر مطیعی تهرانی

اگر اهل موسیقی نباشید و در خواب ببینید گیتاری می‌نوازید کاری را خراب می‌کنید که مورد سرزنش قرار می‌گیرید. گیتار هم مانند دیگر آلات موسیقی ارتکاب به گناه و تمایل به فساد و کشش به سوی خلاف تعبیر می‌شود. اگر اهل موسیقی باشید و گیتار در خواب ببینید هیچ تعبیر خاصی ندارد در‌غیر‌ این‌صورت خواب شما می‌گوید به فساد و تباهی متمایل می‌شوید. اگر در خواب ببینید گیتاری را شکسته و دور افکنده‌اید از راه خلاف بر‌می‌گردید. اگر گیتار به دیگری تعلق داشته باشد و شما از او بگیرید و بشکنید در واقع مانع انجام یک کار خلاف می‌شوید. خرید و فروش گیتار در خواب نیز فساد و اشتغال به گناه است.