منوچهر مطیعی تهرانی

از امام صادق علیه‌السلام نقل شده که زخم در خواب یا خیر و منفعت و پیروزی است یا نقصان مال از این معنی می‌فهمیم که دیدن زخم در خواب چندان بد نیست ولی باید دید زخم در کجاست و چگونه است چرا که محل و موقعیت و کیفیت زخم تفاوت‌هائی در تعبیر به وجود می‌آورد.اگر در خواب ببینید که بدنتان زخم شده به زننده زخم پیروز می‌شوید و کسی که تن شما را مجروح کرده به شما سود می‌رساند. مرحوم مجلسی می‌گوید اگرکسی در خواب ببیند که بدنش زخم شده یا زخم تن دیگری را ببیند خوب است. چنانچه ببیند تن خودش یا دیگری آماسیده و متورم شده به قدر آن تورم و آماس سود می‌برد و متنفع می‌شود و جاه و منصب می‌یابد. اگر زخم خون داشته باشد زیان مالی است و اگر خون نداشته باشد تألم است و آزردگی. ابن‌سیرین از کرمانی نقل می‌کند که اگر زخمی بود که خون از آن می‌رفت بیننده خواب به‌قدر خونی که می‌رود زیان مالی می‌بیند. اگر زخم بر سینه بود بیننده خواب از همسر خود آزردگی می‌یابد و اگر بر پشت بود از دوست خویش رنجه می‌شود و آسیب می‌بیند. اگر زخمی در خواب بینید که خون‌آلود باشد تعبیر آن معلق است به نحوه بازگوئی شما. چنانچه بگوئید (زخمی دیدم که از آن خون می‌آمد) خوب است و به روایت امام صادق علیه‌السلام بر مشکلات چیره می‌شوید. در این باره نوشته‌اند که اگر بگوئید خون می‌آمد مالی حرام به دست می‌آورید یا لقمه‌ای حرام می‌خورید.