منوچهر مطیعی تهرانی

گدا در خواب‌های ما انسانی است بزرگ‌منش و خیر و نیکو‌کار که بدون آشنائی قبلی به ما محبت می‌کند و خیر و خوبی می‌رساند. اگر ببینید خودتان گدا شده‌اید خوب است و خواب شما می‌گوید نیکی می‌کنید. اگر در خواب ببینید که گدا شده‌اید و از مردم کمک می‌خواهید خواب شما می‌‌گوید به دیگران محبت و کمک می‌کنید و کسی از این نیکی و خوبی آگاه نمی‌شود. اگر دیدید به صدای بلند گدائی می‌کنید و کمک می‌خواهید از این ناراحت هستید که چرا دیگران به خوبی و صداقت شما توجه ندارند و قدر آن را نمی‌دانند و سپاسگزاری نمی‌کنند.