منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که مایعی را صاف می‌کنید یا صافی به‌کار می‌برید مشکلی در زندگیتان پدید می‌آید که در جهت رفع آن کوشش بسیار لازم است و دقت زیاد باید صرف کرد ولی می‌توانید مشکل را از سر راه خویش بردارید. دیدن صافی در خواب هیچ خبر بدی برای بیننده رویا ندارد.