منوچهر مطیعی تهرانی

در خواب‌های ما دیدن تب و تب‌داشتن هشدار روح است در مقابل همه حوادثی که به نحوی می‌توانند محرک و آزار‌دهنده باشند چه خوبی‌ها و چه بدی‌ها. چنانچه در خواب ببینیم که تب داریم نشان آن است که از بروز حادثه‌ای نه خیلی بزرگ و مهم بیمناک می‌شویم و چنانچه تب ما در خواب شدید بود گویای اهمیتی است که حادثه دارد و اتفاق می‌افتد و نگرانی شدید ایجاد می‌کند. اگر در خواب ببینیم که تب داریم و احساس کنیم که تب ما مزمن شده است خواب می‌گوید ریشه نگرانی عمیق است و باید آن را از سال‌ها قبل جستجو کرد و مدتی هم در آینده ادامه خواهد یافت نه به قدر گذشته. اگر در خواب ببینیم که دیگری تب دارد و ما تیمار و بیمار داری می‌کنیم کسی موجب بروز حادثه‌ای می‌شود که همه در آن سهم خواهند داشت و ما هم. برخی از معبران نوشته‌اند تب در خواب گناهانی است که مرتکب شده‌ایم و می‌شویم و چنانچه کسی ببیند تب دارد نشان آن است که به گناه مشغول می‌باشد. ابن سیرین نوشته اگر کسی در خواب ببیند تب دارد و تب او پیوسته است و قطع نمی‌شود نشان آن است که پیوسته به ارتکاب گناه مشغول است.