منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید گوش‌هایتان بزرگ و غیر‌طبیعی شده نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهید شد یا کاری می‌کنید که عاقلانه نیست و خودتان به اشتباهی که مرتکب شده‌اید وقوف می‌یا‌بید. این گوش غیر‌طبیعی و بزرگ نشان آن است که مردم درباه اعمال شما داوری بد می‌کنند و بد می‌گویند. حرف بسیارخواهند زد. اگر ببینید گوش‌هایتان کوچک‌تر از اندازه طبیعی شده انتظاری طولانی و خسته‌کننده تحمل خواهید کرد. طوری خواهد شد که چندی در انتظار شنیدن یک خبر مضطرب و ملتهب خواهید بود. اگر ببینید یک گوش شما بزرگ و دیگری کوچک شده دچار شک و تردید و دودلی می‌شوید و نمی‌دانید چه تصمیمی بگیرید و اعمالی ضد و نقیض می‌کنید که خودتان به عدم هماهنگی کارها‌یتان توجه می‌یابید. ابن‌سیرین نوشته اگر مردی ببیند یک گوش او افتاده همسرش را طلاق می‌دهد یا دخترش می‌میرد و افزوده برخی معتقد‌ند که اجلش نزدیک است. این است عقیده ابن‌سیرین اما نداشتن یک گوش در خواب نشان فریب‌خوردن است. و چنانچه بیننده خواب ببیند یک گوش یا قسمتی از یک گوش را ندارد، در کارش نیرنگ می‌کنند و او را فریب می‌دهند. اگر بیننده خواب ببیند مثل زنان گوشش را سوراخ کرده‌اند به او اتهام می‌زنند و صفتی را به او نسبت می‌دهند که در وی نیست.