منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که خانه شما همان است اما در آن عوض شده زنی ناشناس راه را بر شما می‌بندد و مانع کار شما می‌شود و سدی پیش راهتان به وجود می‌آورد. اگر آن در را گشوده دیدید و به درون رفتید آن موانع را از میان بر‌می‌دارید و اگر همچنان بسته ماند مشکل شما باقی می‌ماند. معبران قدیم نوشته‌اند در، در خواب زن است و برخی معتقدند که در خواب‌های ما در مراد و مقصود است و هدف است و هر دوی این‌ها می‌تواند باشد زیرا زن هم یکی از هدف‌های مرد است. اگر به جائی رسیدید که در بزرگی وجود داشت و شما آن در را نمی‌شناختید، چنانچه آن در پیش روی شما گشوده شد یا خودتان آن را گشودید راه زندگی شما باز و هموار می‌شود و کامیاب می‌گردید و اگر در بسته ماند و نتوانستید باز کنید مشکل شما باقی می‌ماند. اگر در خواب دیدید در خانه شما و یا در خانه ایکه شماحس می‌کنید متعلق به شما است شکسته یا تغئیر شکل داده و شما از دیدنش ناراحت شدید اتفاق نا‌مطلوبی برای شما می‌افتد و معبران نوشته‌اند ابتلا و بلائی پیش می‌آید. اگر بیننده خواب ببیند که در خانه‌اش را با تیر و تخته و آت و آشغال و چوب و آجر انباشته‌اند. برای اهل خانه غمی پیش می‌آید. اگر بیننده خواب ببیند در خانه‌اش دو تا شده یعنی یک در دیگر هم به‌وجود‌آمده زنی در زندگیش پیدا می‌شود و به همین علت با همسرش اختلاف پیدا می‌کند. اگر بیننده خواب ببیند در خانه‌اش کوچک‌ شده همسرش بیمار یا غمگین می‌شود و اگر دیدید بزرگتر از حد معمول و متعارف‌شده برای بیننده خواب مهمان ناخوانده می‌رسد. اگر در خواب ببینید که در خانه شما را رنگ زده‌اند و آن رنگ سیاه است عزت و حرمت شما افزوده می‌شود. اگر در خانه شما را رنگ زرد زده باشند همسرتان بیمار می‌شود. اگر سرخ یا سفید بود شادی و نشاط برای همسرتان ایجاد می‌گردد و شما هم خوشحال می‌شوید. اگر دیدید در کوچکی در شکم در بزرگ خانه شما به وجود‌آمده همسرتان فرزند دختر می‌آورد که آن دختر از هر جهت به مادرش شبیه می‌شود.