امام جعفر صادق

تعبیر دیدن آهو در خواب بر چهار وجه است:

۱. زن

۲. کنیز

۳. فرزند

۴. منفعت بردن از زنان

ابراهیم کرمانی

ـ اگر در خواب ببیند آهویی را گرفت، چنان باشد که کنیز زیبایی نصیبش خواهد شد.

ـ اگر ببیند گلوی آهو را برید، دو شیزگی دختری را می‌گیرد.

ـ اگر ببیند آهو را از قفاسر برید، با کنیزی به غیر معمول گرد می‌آید.

ـ اگر ببیند پوست آهو را کند، با زنی غریب زنا می‌کند.

ـ اگر ببیند پوست آهو می‌خورد، با زنی غریب زنا می‌کند.

ـ اگر ببیند پوست آهو می‌خورد، از زنی زیبا مال بسیار به او می‌رسد.

ـ اگر ببیند آهو را می‌کشد از جانب زن به او غم و اندوه خواهد رسید.

ـ اگر ببیند پوست، گوشت و پیه آهو می‌خورد، از زنی مالی به او می‌رسد و زیبایی و کرامت منظر زن مساله‌ای نیست.

ابن سیرین

ـ اگر بدون آنکه به شکار برود دید که آهویی را صید کرد، دوشیزه و یا کنیزی را می‌گیرد.

ـ اگر ببیند در شکار آهویی را صید کرد، غنیمتی چشمگیر نصیبش می‌شود.

ـ اگر ببیند آهویی در خانه‌اش مرد، از جانب زن اندوه و غمی به او عارض می‌شود.

ـ اگر ببیند آهویی را با سنگ یا تیر زد، از زنی بدگویی و غیبت می‌کند.

جابر مغربی

اگر ببیند بچه آهویی گرفت و یا کسی به او داد، تعبیر آن باشد که صاحب فرزندی می‌شود، از کنیزی و یا دختری که تازه به همسری او در آمده است.