منوچهر مطیعی تهرانی

گشنیز از سبزی‌هائی است که خوب شناخته نشده و معبران نوشته‌اند غصه و ناراحتی است. برخی از معبران کهن نوشته‌اند گشنیز بیماری است و چنانچه در خواب ببینید که گشنیز می‌خورید بیمار می‌شوید که البته بیماری خود موجب غصه و ناراحتی است.