منوچهر مطیعی تهرانی

حال چنانچه در خواب دیدید که ترنجی در دست دارید با توجه به وضع خودتان می‌توانید قیاس کنید که همسر است یا فرزند که به تقریب فرزند است. اگر در خواب دیدید که تعدادی ترنج دارید مالی پاک به دست شما می‌رسد که غش ندارد و نتیجه تجاوز و تعدی نیست و از راه فریب مردم و کلاه برداری به دست نیامده. چنان چه دیدید تعدادی ترنج دارید که یکی را پوست گرفته و می‌خورید از مالی با این خصوصیات به مقداری بهره‌مند می‌شوید که سهم شما است. به هر حال دیدن ترنج در خواب نیکو است.