منوچهر مطیعی تهرانی

خاکستر در خواب افسوس و ندامت کار بیهوده است. اگر دیدید در خواب به دنبال خاکستر می‌گردید تا آتش را جا به جا کنید برای رسیدن به هدفی که در نظرتان بزرگ جلوه می‌کند کاری بیهوده انجام می‌دهید که بعداً ندامت و پشیمانی می‌آورد. چنانچه در خواب خاکستر یافتید ندامت حتمی است و اگر نیافتید در آستانه تحسر قرار می‌گیرید. اگر دیدید خاکستر بر دست و لباس شما نشسته کاری می‌کنید که ندامت می‌آورد و آبروی شما در مخاطره قرار می‌گیرد. اگر دیدید پایتان در خاکستر فرو رفته سفری می‌کنید یا به جایی می‌روید که عبث است و ندامت دارد و زیان می‌بینید. اگر خاکستر در آشپزخانه بود همسرتان برای شما ملال و اندوه می‌آورد. اگر خاکستر بر سر شما نشسته بود عملی انجام می‌دهید که بزرگ‌ترها و رئیس شما را سرزنش می‌کنند و شرمندگی می‌کشید. اگر خاکستر بر چهره شما نشسته بود خجالت می‌کشید و این شرمندگی تا مرحله رسوایی است.