منوچهر مطیعی تهرانی

پیمانه ظرفی است برای اندازه‌گیری مایعات. منظور جام نیست. پیمانه نظام کار است که بر مبنای درست باشد چون خود پیمانه بر عدل است و میزانی را که معین کرده‌اند می‌دهد. عده‌ای از معبران می‌گویند پیمانه در خواب میانجی است و رابط برای صلح و آشتی یا معامله. اگر پیمانه در دست داشته باشید خواب شما می‌گوید که کارها را بر مبنای صحت و درستی انجام می‌دهید. شکستن پیمانه ناکامی است. پر بودن آن کامروایی.