منوچهر مطیعی تهرانی

خوشه در خواب دیدن مبارک است. مبارک و میمون است چه خوشه یا سنبله گندم باشد چه خوشه انگور و چه باره خرما. دیدن خوشه‌انگور و باره خرمای تازه در خواب بهتر از انگور و خرمائی است که مدت‌ها از چیدنشان گذشته باشد. دیدن خوشه‌های فراوان بخصوص سنبله گندم مال و نعمت و پول فراوان است و خوشه انگور و خرما به شرطی‌که دانه هایش قابل‌شمارش باشد فرزندان خوب و صالح تعبیر می‌شود.