منوچهر مطیعی تهرانی

کمربند در خواب میزان برخورداری شما را از مجموع امکاناتی که در بیداری دارید نشان می‌دهد. تعبیر کمر‌بند تا حدی به کلاه نزدیک است ولی واقعیت و عمق آن از جهاتی بیشتر است. کلاه ارزش و بهائی است که دیگران به شما می‌دهند ولی کمر‌بند لذت و بهره‌ای است که خودتان از موقعیت و امکانات خویش می‌برید و هیچ ربطی با دید و نظر و رای مردم ندارد. اگر در خواب دیدید کمر‌بندی را محکم بسته‌اید که قلابی بزرگ دارد و از نظر خودتان هیچ نقصی در آن وجود ندارد نشان آن است که در زندگی کامیاب می‌شوید و از همه امکاناتی که فراهم آورده‌اید به خوبی بهره می‌گیرید و سود می‌برید. اگر دیدید کمر‌بندی سست و کم‌ارزش به قلابی لق و شل بسته‌اید موقعیت متزلزلی خواهید داشت و کامروائی از دسترس شما دور است. برخی از معبران کمربند را فرزند تعبیر کرده‌اند و این بستگی دارد به موقعیت بیننده خواب. کسانی که امکان آوردن فرزند برای ایشان هست کمر‌بند می‌تواند فرزند باشد و آن هم فرزند ذکور که باعث سربلندی و نیک‌نامی پدر خویش می‌شود. اگر در خواب ببینید که شلوار پوشیده‌اید اما کمربند ندارید که روی آن ببندید و ممکن است شلوار از پای شما بیفتد موقعیت خانوادگی متزلزلی خواهید یافت و به‌خصوص با همسرتان اختلاف پیدا می‌کنید تا حدی که احتمال ترک شما را نیز می‌دهد. اگر در خواب کمربند خود را به کسی بدهید قدرت و توانائی را از خود دور می‌کنید و آن را در اختیار شخصی دیگر قرار می‌دهید و اگر کسی کمربند از شما بگیرد و به کمر خود ببندد جای شما را می‌گیرد. همین‌طور است اگر بیننده خواب کمربند کسی را بگیرد و به کمر خودش ببندد چون نشان آن است که از او سلب قدرت می‌کند و خودش جای او را تصاحب می‌نماید.