منوچهر مطیعی تهرانی

کندو در خواب‌های ما زنی است مال‌دار و متنعم و ظریف و بی‌آزار که اگر کندو را در خانه داشته باشیم از وجود چنین زنی بهره‌مند می‌شویم. چنانچه در خواب ببینیم کندوئی در خانه داریم مالی از زنی با آن خصوصیات نصیب ما می‌شود. مثل زنی که مستغلات زیاد دارد و شما هر ماه کرایه مستغلات او را بگیرید و مصرف کنید و هر بار ماه دیگر. اگر در خواب ببینید کندوئی در خانه دارید که زنبور در آن نیست زنی با شخصبت ولی فقیر نصیب شما می‌شود.