منوچهر مطیعی تهرانی

لوبیا یک‌ ماده غذائی است که در بسیاری از کشورها به جای نان و بدل‌ نان مصرف می‌شود زیرا مواد‌مغذی فراوان دارد. معبران سنتی، لوبیا را خوب ندانسته‌اند زیرا نفاخ است و نفخ شکم نیز در خواب تعبیر خوشی ندارد لیکن معبران غربی آن را نعمت و برکت و خوبی شناخته‌اند چون بدل نان قرار می‌گیرد و جوامع گرسنه و قحطی زده را سیر می‌کند. ابن‌سیرین خوردن لوبیا را غم و رنج دانسته و معبران دیگر نیز تقریباً همین عقیده را دارند.