منوچهر مطیعی تهرانی

بالن بر وزن واگن یک کلمه فرانسوی است که به زبان ما نیز وارد گردیده و پذیرفته شده و آن کیسه‌ای است محتوی گاز یا هوا که به وسیله آن به آسمان می‌رفتند و مسافاتی را می‌پیمودند. دیدن بالن در خواب چند وجه دارد. یک وقت بالن کوچک است مثل بادکنک که به دست می‌گیرند و بچه‌ها با آن بازی می‌کنند. این بالن کوچک و در واقع بادکنک نشانه شک و تردید است. اگر رنگ آن زرد باشد کاری است مشکوک که غم می‌آورد. اگر زرد باشد برای بیننده خواب ایجاد هیجان می‌کند و چنانچه سیاه باشد گویای جهلی است که نسبت به آن کار مشکوک دارید.