منوچهر مطیعی تهرانی

ترازو در خواب‌های ما قاضی است. ترازو در خواب‌های ما نشان ترس از بازخواست و اجرای عدالت است و واهمه‌ای که ما از داوری درباره خویشتن داریم. سنگ‌های ترازو نقاط ضعف و قوت ما هستند که اگر یک روز پای داوری به میان کشیده شد با ارائه آن دلایل می‌توانیم از خود دفاع کنیم. ترازو هر قدر بزرگتر باشد گویای ترس بیشتر و خطای بزرگتر و نهانی ما است. اگر در خواب ترازوئی خیلی بزرگ دیدیم حادثه‌ای بزرگ اتفاق می‌افتد. اگر ترازو آن قدر کوچک بود که در دست جا می‌گرفت گویای جسارت و گستاخی ما است. برخی از معبران نوشته‌اند ترازو سرنوشت و قضا و قدر است و حوادثی را خبر می دهد که وقوع آنها در اختیارما نیست.