منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن جوی آب روان در خواب بسیار نیکو و مبارک است مخصوصاً اگر آب آن جوی صاف و روشن و زلال باشد و زوائدی مثل خس و خاشاک و برگ و علف در سطح آن نباشد. دیدن چنین جوئی در خواب رو به روئی با جوشش و تبلور زندگی است و خواب ما از یک استمرار و تداوم مطلوب و دل نشین خبر می‌دهد که با سلامت و خرمی و خوشی همراه است. در هر صورت دیدن جوی آب روان و روشن و زلال خوب است مگر این‌که کدر و تاریک و عفن باشد.