منوچهر مطیعی تهرانی

زاغ در خواب انسانی است بد که خلاف می‌کند، دروغ می‌گوید و کار زشت انجام می‌دهد و این اعمال را دوست می‌دارد و بر مبنای طینت و فطرت خویش بدی می‌کند و نه روی محاسبه و دوراندیشی و در نظر گرفتن سود و زیان کارهائی که انجام می‌دهد. اگر دیدید که زاغ یا کلاغی بر بام خانه شما نشسته خبری بد به شما می‌رسد. اگر در خواب فقط صدای زاغ یا کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که مردم بدخواه پشت سر شما حرف می‌زنند چنان چه در خواب دسته‌ای از کلاغ‌ها را ‌ببینید که دور از شما روی قلوه سنگ‌های بیابان نشسته‌اند شاهد اجتماع مردمی بد کار می‌شوید بی آنکه با آنها بیامیزید ولی اگر آن زاغ‌ها گرد شما حلقه زدند یا شما به آنها نزدیک شدید با چنان مردمی آشنا می‌شوید که به سودتان نیست. اگر در خواب دیدید که زاغی چیزی به نوک یا منقار داشت و هنگام پرواز در خانه شما افکند مال دزدی می‌خرید و اگر دیدید زاغ از خانه شما چیزی ربود و برد دزد به مال شما یا به خانه شما می‌زند. به هر حال زاغ در خواب انسانی است فاسد و دروغگو و خلافکار و سیاه‌روی و بد‌دهن.