منوچهر مطیعی تهرانی

اگر به خواب دیدید که پیر شده‌اید ارزش اجتماعی و احترام و عزت شما افزوده می‌شود. چنانچه در خواب پیرمردی ناشناس را ببینید که با او حرف می‌زنید از دوستی به شما محبت می‌شود و از جانب کسی بزرگواری و جوانمردی می‌بینید که انتظارش را ندارید و این بهتر است اگر پیرمرد ناشناسی که می‌بینید سالم و خوشحال باشید اما اگر پیرمرد ناشناسی را ملاقات کردید که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسی به شما غم و اندوه می‌رسد که انتظارش را ندارید. اگر کسی که پیر است در خواب ببیند که جوان شده به احترام و ارزش اجتماعی او لطمه وارد می‌آید و بی‌حرمت می‌شود. اگر جوانی ببیند که پیر شده و موهایش سفید گردیده نیکو است چون محترم می‌شود. دیدن پیرزن ناشناس در خواب برای مردان خواب خوبی نیست و برای زنان بی‌تفاوت است.