منوچهر مطیعی تهرانی

خشت در خواب گویای مال بی‌بنیادی است که چه آسان به دست آمده باشد و چه دشوار زود از بین می‌رود. خشت در خواب‌های ما اسقاط تکلیف است بدون تعهد و التزام. چنانچه در خواب دیدید کسی خشت می‌زند و آن خشت‌ها به شما تعلق دارد و به دستور شما زده می‌شود به دست شما می‌رسد آن پول یا مال مثل همان خشت است و بی‌دوام هستند. به دوام و بقای آن نمی‌توانید امیدوار باشید. اگر در خواب ببینید دیوار یا بنائی از خشت را خراب می‌کنید و می‌تراشید مال خود را در راه بیهوده خرج می‌کنید. برخی از معبران نوشته‌اند اگر ببینید بنائی از خشت را خراب می‌کیند جائی را می‌سازید و ساختمان می‌کنید.