فال قهوه پل

عبور از یک دوره زندگی به دوره‌ای دیگر است، موفقیت در زندگی.


فال قهوه پلنگ

دشمن قوی و تواناست، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.


فال قهوه پلکان

در کار خود ترقی و پیشرفت خواهد کرد و در آن کار استقرار پیدا می‌کند.


فال قهوه پنجره

نشانگر چشم است که گفته‌اند چشم دریچه روح است که اگر بسته باشد، ناامیدی می‌رساند.


فال قهوه پنجه

خطر در کمین است، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.


فال قهوه پول

نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست می‌دهد و از چیزی رنج می‌برد.


فال قهوه پیمانه

نظم و نظام در کارها داشتن راستی و درستی با مردم است، مخصوصاً در معامله انصاف را رعایت می‌کند.


فال قهوه تبر

مثل خدمتکاری که نتواند با مشکلات دست و پنجه نرم کند و شکست خواهد خورد.


فال قهوه تخت

به سفری بزرگ می‌رود و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می‌شود.


فال قهوه تخم‌مرغ

در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهد شد.