انار

صاحب زنی خوش‌سیما خواهد شد.


انجیر

نشانه غم و غصه‌ای می‌باشد که بر او خواهد رسید.


انگشت

علامت یکی از عادات پنج گانه می‌باشد.


انگشتری

از صاحب مهر و نقش و نشان به او ثروتی خواهد رسید.


انگور

بیش از حد انتظار به او خیر و نعمت می‌رسد، اصراف نکنید.


بادام

رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا به‌دست می‌آید مغز بادام طالع خوشی دارد.


بادمجان

غم و اندوه به سراغ غم و اندوه نزدیک شد.


باز

آسایش، شادی، بشارت‌دادن، رسیدن به مراد و یافتن مال.


ببر

دشمن دلیل بی‌باک، اما بزرگوار و مهربان و جوانمرد است.


بسته

رهائی از گرفتاری بسته باز نگرانی به مرور زمان برطرف خواهد شد.