پستانک وقتى در دهان طفل قرار گرفت فوراً فرياد کشيدن او متوقف مى‌گردد، و ضمناً مانع مکيدن انگشت که هميشه بدون ضرر نيست مى‌شود. مکيدن انگشت زود عادت مى‌شود آنچنانکه هيچ کارى نمى‌توان در مقابل آن انجام داد. علاوه بر اين منجر به زخم شدن و از شکل افتادن انگشت مى‌گردد، بعضى از کودکان در موقع مکيدن انگشت، از داخل به آرواره بالا فشار مى‌آورند که اين عمل ممکن است در آينده تغيير شکل دندان‌ها را موجب گردد (جلو قرار داشتن دندان‌هاى بالا) ترک عادت مکيدنِ پستانک خيلى آسان‌تر از ترک عادت مکيدن انگشت صورت مى‌گيرد. در مورد پستانک گاهى خود کودکان از گرفتن آن خوددارى مى‌نمايد.