نکات مختلف در طرز قنداق نمودن و نظافت طفل بايد تمرين و آموخته شوند. مادر جوان از روزهاى نخستين که از بيمارستان‌ خارج مى‌شود با آن مشغول خواهد شد. از جمله تحت راهنمائى قابله يا خانمى کاردان و مجرب، مادر ياد گرفته است که چطور بايد طفل را حمل نمود. حالا ما در اينجا نحوهٔ آن را بيان مى‌کنيم:


براى حمل طفل و بلند نمودن او از تختخواب بايد در نظر داشت که سر طفل سنگين‌تر از قسمت‌هاى ديگر بدن او است و به‌طور بى‌ثبات اين طرف و آن طرف آويزان است. بنابراين بايد: با دست چپ پشت گردن و پشت سر او، و با دست راست، زير نشيمن گاه او را گرفته، سپس دست چپ را از زير طفل کم‌کم پيش برده تا اينکه بالأخره پشت گردن و پشت سر در ناحيهٔ آرنج دست قرار بگيرند. ساعد دست چپ به‌طور مايل در پشت کودک تا دست راست که نشيمنگاه را در بردارد هدايت مى‌شود (شکل ۱). در اين طريقهٔ بغل گرفتن، مادر جوان مى‌تواند دست راست خود را آزاد نمايد (شکل ۲).


شکل ۱
شکل ۱
شکل ۲
شکل ۲

مادر در ابتدا از بغل گرفتن و بلند کردن طفل هراس دارد، و او را نحيف‌تر از آنچه هست مى‌پندارد، اما به‌زودى اين هراس و عدم اطمينان برطرف شده و جاى خود را به اعتماد و جرأت خواهد داد.