ـ خانواده: Phytolaccaceae

ـ نام علمی: Phytolacca acinosa


گیاهی است دائمی، بومی شمال آمریكا، در بسیاری از قسمت‌های اروپا و شمال كشورمان نیز به صورت خودرو مشاهده می‌گردد. خوشه‌های صورتی رنگ گل‌ها در فصل تابستان ظاهر شده و در پائیز به خوشه‌های میوه‌های سیاهرنگ تبدیل می‌گردند (میوه‌ها سمی هستند) حداكثر بلندی و گستردگی گیاه به ۵/۱ متر می‌رسد.ـ نیازها:

مكان آفتابی یا سایه، خاك حاصلخیز و مرطوب، حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر در پائیز یا بهار و یا تقسیم گیاه امكان‌پذیر است.