ـ خانواده: Acanthaceae

ـ نام علمی: Pachystachys luteaـ نیازها:

نیاز به نور كافی داشته ولی تابش مستقیم نور آفتاب را نمی‌پسندد. حداقل درجه حرارت مورد نیاز آن در زمستان ۱۵-۱۳ درجه سانتی‌گراد است. در طول فصل رشد آبیاری مرتب (هفته‌ای دوبار) ولی در فصل خواب میزان آب كمتری (هفته‌ای یكبار) می‌خواهد. خاك مناسب برای رشد بهتر مخلوطی از شن و پیت با زهكش خوب می‌باشد. تعویض گلدان در بهار صورت می‌گیرد.


ـ ازدیاد:

در اوایل تابستان توسط قلمه تكثیر می‌شود.