ـ خانواده: Labiatae

ـ نام علمی: marginatus plectranthus coleoides


این گیاه دارای برگ‌های با حاشیه كرمی، سفید رنگ است.ـ نیازها:

به مكان نیمه سایه و مرطوب دور از تابش مستقیم آفتاب، خاك لومی و كمپوست گلدانی نیاز دارد و هر ماه با كود مایع باید تغذیه شود. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق تهیه قلمه ساقه یا تقسیم گیاه در بهار یا تابستان امكان‌پذیر است.