ـ خانواده: Verbenaceae

ـ نام علمی: Lantana camara


این واریته دارای گل‌های دو رنگ صورتی، زرد و بسیار زیبا می‌باشد كه اواخر بهار تا اواخر پائیز ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

مكان آفتابی، مخلوط خاكی شامل خاك پیت، لوم و ماسه كه به آن سوپرفسفات، سولفات پتاسیم و پودر سنگ آهك اضافه شده و نسبتاً مرطوب نگهداشته شود. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰ درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر در بهار و یا قلمه‌‌های نیمه رسیده در فصل تابستان امكان‌پذیر است.