ـ خانواده: Marantaceae

ـ نام علمی: Ctenanthe lubbersiana


گیاه آپارتمانی با برگ‌های كشیده و نوك تیز به طول ۲۵ - ۲۰ سانتی‌متر كه دارای دمبرگ‌های بلند می‌باشند. حداكثر بلندی و گستردگی آن به ۷۵ سانتی‌متر می‌رسد.ـ نیازها:

به مكان نیم سایه و خاك دارای زهكش خوب نیاز دارد، بهتر است با آب بدون املاح آبیاری شود و خاك آن هیچ وقت خشك نشود. نیاز به اتمسفر مرطوب دارد.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه در بهار امكان‌پذیر است.