ـ خانواده: Proteaceae

ـ نام علمی: coccinea Banksia


درختچه‌ایست همیشه سبز و پرپشت، بومی استرالیا، با برگ‌هائی در حاشیه دندانه‌دار به رنگ سبز تیره و سطح زیرین سبز، خاكستری، هر گل مجموعه‌ایست از تعداد زیادی گل‌های كوچك قرمز رنگ، تا آخر زمستان و اول بهار ظاهر می‌شوند. حداكثر بلندی و گستردگی آن به ۲ متر می‌رسد.ـ نیازها:

مكان آفتابی، خاك ماسه‌ای با زهكشی خیلی خوب كه میزان فسفات و نیترات آن پائین باشد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰ درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر در بهار امكان‌پذیر است.