ـ خانواده: Apocynaceae

ـ نام علمی: Catharanthus roseus


این‌گونه یك‌ساله و به عنوان گیاه آپارتمانی پرورش می‌یابد. گل‌های صورتی یا سفید رنگ آن در اوایل تابستان تا اواخر پائیز ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به نور كامل، خاك گلدانی لومی، آبیاری مرتب و كود مایع در هر ماه نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر در بهار امكان‌پذیر است.