پیشینهٔ عمیق و کهن مهندسی ایرانیان در دوران باستان با در نظر گرفتن آثار ساختمان‌های به‌جا مانده از دورهٔ هخامنشیان، پارتیان و ساسانیان، مجموعهٔ حیرت‌انگیز تخت جمشید و آثار باستانی پراکنده در استان فارس و طاق کسری در مداین به خوبی روشن است. مهم‌ترین موضوعی که در اینجا مورد گفتگو و توجه می‌باشد ایجاد کانال دریائی به‌وسیلهٔ مهندسان ایرانی به سرپرستی مهندس ارتاخه هخامنشی است که به فرمان داریوش اول هخامنشی به وجود آمده و افتخار آن برای همیشه از آن ایران و ایرانی است...

فایل(های) الحاقی

حفر کانال به‌وسیلهٔ مهندسان ایرانی hafre kanal bavasileye mohandesane irani.pdf 220 KB application/pdf